За контакти +359879 009 566
+359878 903 665
Правила на фейсбук играта „ОБЕЩАЙ СИ С КНИГА ЗА НОВАТА ГОДИНА!“

Правила на фейсбук играта „ОБЕЩАЙ СИ С КНИГА ЗА НОВАТА ГОДИНА!“

Фейсбук игра „ОБЕЩАЙ СИ С КНИГА ЗА НОВАТА ГОДИНА!“

Период на провеждане 02–12 януари 2021 г.

Играта се провежда на Фейсбук страницата на издателство „Ентусиаст“, запазена марка на „Алто Комюникейшънс енд Пъблишинг“: https://www.facebook.com/enthusiastpublishing/.

На страницата ще бъде публикуван пост с текст:

ИГРА

ИГРАЙ, СПЕЧЕЛИ И ЧЕТИ С ЕНТУСИАСТ

Новата година идва с нови обещания, мечти и надежди. Ето защо те предизвикваме:

ОБЕЩАЙ СИ С КНИГА ЗА НОВАТА ГОДИНА

Трима участници имат възможност да спечелят до 3 заглавия от „Ентусиаст“. Как?

Напиши в коментар това, което си обещаваш да постигнеш през 2021 г., като включиш заглавия на до 3 наши книги.

Авторите на трите най-вдъхновяващи и оригинални коментара ще получат като подарък книгите, включени в ОБЕЩАНИЕТО.

А всички участници ще получат код за намаление в нашата електронна книжарница.

Играта продължава до 12 януари.

Победителите ще обявим на 14 януари.

Идеи за заглавия открий тук: https://enthusiast.bg/

 

Постът ще е придружен от визия, изработена специално за играта и ще стои на home page на страницата на издателствата „Ентусиаст“ и „Апостроф“ във Фейсбук в продължение на 10 дни – до 12 януари вкл. Само в този период всеки желаещ да участва ще може да напише в коментар под поста своето обещание към себе си, включващо налични заглавия на книга от издателствата „Ентусиаст“ и „Апостроф“.

След изтичането на срока на играта (10 дни) ще бъдат определени трима печеливши участници. Комисия, съставена от членовете на екипа на издателство Ентусиаст, ще избере три обещания – авторите на които ще спечелят до три книги, чиито заглавия са използвали в обещанието към себе си. Победители ще бъдат 3-те най-вдъхновяващи и оригинални обещания, избрани от  комисията.

Победителите ще бъдат обявени на 14 януари 2021 г.

Награди: 3 пакета с до 3 бр. книги.

 

В правилата на играта няма заложени изисквания за дължина, стил, жанр или формат на обещанието. То може да бъде под формата на текст, стих, поема, разказ или каквото съответният участник сметне за подходящо. Единственото условие е да бъде вдъхновяващо и оригинално.

Задължително условие за участие в играта е обещанието да съдържа поне едно налично заглавие от книга, издадена от Ентусиаст. В обещанието могат да бъдат използвани до три налични заглавия.

Заглавията могат да бъдат намерени тук: https://enthusiast.bg/

Притежателите на избраните обещания – победители ще получат награда: книгата/книгите, чието заглавие са използвали в обещанието към себе си.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ИГРAТА „ОБЕЩАЙ СИ С КНИГА ЗА НОВАТА ГОДИНА!“ ПРОВЕЖДАНА ВЪВ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА ИЗДАТЕЛСТВО ЕНТУСИАСТ

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ОБЕЩАЙ СИ С КНИГА ЗА НОВАТА ГОДИНА!“

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „ОБЕЩАЙ СИ С КНИГА ЗА НОВАТА ГОДИНА!“, (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в нея.

1.2. Настоящите правила са достъпни на сайта на издателство „Ентусиаст“ www.enthusiast.bg за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 2 януари 2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/enthusiastpublishing/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. В Играта се предоставят следните награди: 3 пакета с до 3 бр. книги.

1.7. Всички участници в играта, предоставили своя имейл адрес, получават код за намаление в електронната книжарница на издателство Ентусиаст след нейния край и след обявяването на тримата победители.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е АЛТО КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕНД ПЪБЛИШИНГ ООД с адрес: гр. София, ул. Кракра 20, ет. 1, ап. 6, с ЕИК: 200365823, представлявано от Виктория Бисерова Димитрова (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 02.01.2021 г. до 12.01.2021 г. включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез фейсбук страницата на издателствата „Ентусиаст“ и „Апостроф“, както следва https://www.facebook.com/enthusiastpublishing/

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

4.1.1. Има публично достъпен профил във Facebook и е последвало/харесало интернет-страницата на Организатора във Фейсбук https://www.facebook.com/enthusiastpublishing/

4.1.2. Изпълнило е условията на предизвикателството – да напише в коментар под поста на играта своето обещание към себе си, включващо поне едно налично заглавие от издателство „Ентусиаст“ или издателство „Апостроф“.

4.1.3. Предоставило е доброволно своите три имена и и-мейл за връзка на лично съобщение на страницата на издателството при поискване от организаторите на Играта.

За валидно участващ играч ще се приема само този, който отговаря на изискванията на настоящите условия.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил в социалната мрежа Фейсбук и отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти и услуги, предлагани от Организатора.

5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Фейсбук профил. Всяко лице може да участва само с един коментар, като може да спечели само една награда.

5.4. Всеки участник има право да включи в обещанието към себе си до 3 (три) заглавия. В случай че бъде избран за победител, същият има право да получи като награда до 3 (три) от използваните заглавия.

5.5. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Фейсбук. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на социалната мрежа Фейсбук.

5.6. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Фейсбук във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.7. Всеки участник следва да отговори на условието на Играта.

5.8. Коментарите на участниците следва да не съдържат послание или каквото и да е друго съдържание, което:

- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Коментари под поста, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта.

Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.

5.9. Печелившите, които получават награди в Играта, са тези участници, които са изпълнили условията за участие. Имената на печелившите се обявяват на https://www.facebook.com/enthusiastpublishing

 

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За периода на играта ще бъдат раздадени 3 пакета с до 3 бр. книги – по 1 за всеки от тримата избрани победители.

6.2. Печелившите, които получават награди в Играта, са тези участници, които са изпълнили правилно условията на играта и са определени за победители от комисията/ журито на играта.

6.3. Имената на печелившите се обявяват на https://www.facebook.com/enthusiastpublishing на 14 януари 2021 г.

6.4. Всеки печеливш следва да потвърди желанието си да получи определената награда не по-късно от 3 дни след официалното му обявяване на https://www.facebook.com/enthusiastpublishing/. В случай че печеливш не се свърже с Организатора в рамките на този период или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда.

6.5. Ако в рамките на 3 дни след обявяването на печелившия, той не се свърже с Организаторите и не предостави необходимата информация за получаването на наградата, Организаторите ще дадат възможност и ще обявят нов печеливш.

6.6. Наградите ще бъдат изпратени по куриер до посочен от печелившите участници адрес.

6.7. В случай че участник, избран да получи награда, не може да бъде открит от куриерите, за да получи наградата си в рамките на работния ден, счита се, че същият се отказва от правото си да получи наградата.

6.8. Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.

6.9. Организаторът си запазва правото да промени някое от исканите заглавия, в случай че то е междувременно изчерпано.

6.10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

6.11. Всички участници в играта ще получат код за намаление в електронната книжарница на издателство Ентусиаст на посочен от тях и-мейл адрес след края на играта.

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната страница на Организатора във Фейсбук https://www.facebook.com/enthusiastpublishing

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата https://www.facebook.com/enthusiastpublishing или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата в социалната мрежа Фейсбук https://www.facebook.com/enthusiastpublishing

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/enthusiastpublishing/ или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

8.4. Участниците са отговорни за заплащането за своя сметка на всички разходи, които могат да възникнат във връзка с участието им в Играта, с изключение на куриерската такса за доставяне на наградата.

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/enthusiastpublishing за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

9.6. Настоящите правила влизат в сила на 02.01.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата https://www.facebook.com/enthusiastpublishing. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

 

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си участник може да предостави достъп до профила си във Фейсбук или други лични данни, необходими за провеждане на Играта или за получаване на наградите и бонусите. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до участниците и печелившите.

10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало, или не съгласие за това.

10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му, съответно правото му да се възползва от спечелената награда.

10.6. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Правила на фейсбук играта „ОБЕЩАЙ СИ С КНИГА ЗА НОВАТА ГОДИНА!“
Алто комюникейшънс енд пъблишинг ООД
Алто комюникейшънс енд пъблишинг ООД

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: