За контакти +359879 009 566
+359878 903 665

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.enthusiast.bg        

            Уважаеми посетители, внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уебсайт и преди да завършите поръчка. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с публикуваните Общите условия.

                                            Дата на актуализация: 05.06.2020 г                                                        

I. ПРЕДМЕТ

            Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.enthusiast.bg, поддомейните му и фейсбук страницата ни (наричани по-долу за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “Enthusiast.bg”, “Магазин” “Ние”) и се прилагат в отношенията ни с клиенти физически лица (наричани за краткост „Вие“, „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“),  които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас.

            (2) За клиентите юридически лица (наричани за краткост „Клиент търговец“, “Вие”, “Купувач”, “Клиент”), ползващи услугите и продуктите, предлагани в Сайта, Общите условия се прилагат ограничено. За клиенти търговци не се прилагат правилата за отказ и замяна, уредени в раздел IX, както и правилата за гаранции и рекламации, уредени в раздел X. Aко сте юридическо лице и поръчате от нашия сайт, можете да се свържете с нас за индивидуално договаряне на тези отношения.

            (3) В случаите при които потребител или клиент търговец е извършил поръчка чрез сайта, приема се, че е налице сключен с електронния магазин договор за покупко-продажба, при който се прилагат настоящите Общи условия.

(4) Настоящите Общи условия се прилагат при поръчка от Сайта, както и при заявка на стока или услуга от потребител до търговеца, извършена по телефон, електронна поща или социалните мрежи.

           

            Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

 

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

           Чл. 3 "АЛТО КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕНД ПЪБЛИШИНГ" ООД, ЕИК 200365823, ДДС № BG 200365823,  със седалище и   адрес на управление: гр. София, бул. “Васил Левски” 31 ет.4, ап.4, тел. за контакт: +359 878 903665 или +359 2 943 87 16, администрира и управлява сайта www.enthusiast.bg - онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия. Навсякъде в тези Общи условия под  „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “Enthusiast.bg”, “Ние” следва да разбирате електронен магазин www.enthusiast.bg, управляван и администриран от "АЛТО КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕНД ПЪБЛИШИНГ" ООД.

 

            Чл. 4 Можете да се свържете с Enthusiast.bg по следния начин:

(1) чрез телефон:   +359 879 009 566; +359 878 903 665

(2) чрез имейл:  sales@enthusiast.bg; books@enthusiast.bg

(3) чрез писмо до адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 31, ет. 4, ап. 4

(4) чрез формата за контакт в Сайта;

 

III.ДЕФИНИЦИИ

            Чл. 5 (1) “Потребител“ е всяко пълнолетно физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.

            (2) „Клиент търговец“ е всяко юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него  и или закупува продукт чрез поръчка в Сайта.

            (3) “Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, направило поръчка на стока или услуга в Сайта.

            (3) „Търговец”, „Продавач“ е "АЛТО КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕНД ПЪБЛИШИНГ" ООД   .  

            (4) „Акаунт“, „Профил“ представлява раздел в Сайта, формиран от имейл адрес,  парола и лични данни на потребител или клиент търговец, който им позволява да използват услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт и или да разглеждат свои поръчки. 

            (5) „Производител“ е физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда предлаганите в електронния магазин стоки и или чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е посочено върху стоката, нейната опаковка или търговската документация.

            (6) „Издател” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие издава книги или други печатни материали в завършен вид като поставя върху книгата или друг печатен материал, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

(7) „Сайт“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “Enthusiast.bg”, “Магазин”, “Уебсайт” означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес:  www.enthusiast.bg, както и всяка страница в социалните мрежи или интернет, свързана по някакъв начин с www.enthusiast.bg.

(8)  „Стоки“, “Продукти” са всички артикули в магазина, представляващи движими вещи, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена и или производител.

(9) “Услуги” са всички услуги в магазина, които не представляват стоки и са индивидуализирани и имат цена. 

(10) “Договор”, “Договор от разстояние”, “Поръчка”, “Заявка” обхваща всички случаи, при които се сключва договор между Enthusiast.bg и клиент чрез един или няколко от следните методи: i) поръчка по пощата; ii) поръчка чрез интернет (сайт, електронна поща, социални мрежи, платформа); iii) поръчка по телефон или факс.

(11) “Договор от разстояние под отлагателно условие” означава сключен между Клиент и Enthusiast.bg договор от разстояние при условие същият да бъде изпълнен при уговорените условия само при възможност на продавача. Счита се, че продавачът има възможност да изпълни договора при кумулативно наличие на следните обстоятелства: i) разполага със стоката в наличност (при поръчка на стоки); ii) може да изпълни договора в срок и при условия, каквито са договорени. Отлагателното условие се счита за сбъднато, а договорът става обвързващ за страните от момента, в който продавачът е потвърдил пред купувача възможността да достави стоката или услугата при уговорените условия.  Счита се, че отлагателното условие не е настъпило и договорът не е обвързващ за страните, в случай че продавачът уведоми продавача за невъзможността за изпълнение, както и при липса на уведомление в срок от 7 работни дни от поръчката, че продавачът може да изпълни договора.

 

    IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл. 6 (1) Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка или регистрация на профил е позволен за всяко лице. Регистрацията като потребител в Сайта е по желание на посетителя. 

(2) Общите условия на  Enthusiast.bg са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта. Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

(4) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на продавача по какъвто и да е начин. При това положение право на клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, когато то е обосновано и основателно.

(5) Клиентът в определени случаи има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

(6) Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.

(7) Характеристиките или цените на продуктите и услугите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Enthusiast.bg предварително се извинява на своите  потребители и клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

Чл. 7 (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Enthusiast.bg  по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

(2) Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и потребители, както и спрямо сключени преди изменението договори с клиенти юридически лица.

(3) Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние, освен ако Enthusiast.bg не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство и чл. 8 от настоящите Общи условия.

Чл. 8 (1) В случай че Enthusiast.bg желае да обвърже с изменените Общи условия и потребители с действащи преди актуализацията на условията договори (поръчки), то търговецът ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок от изменението.

(2) В случай че потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до Enthusiast.bg  може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

(3) Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо потребителя след изтичане на 1 месец от уведомяването.

(4) Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички клиенти, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.    

            Чл. 9 Enthusiast.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Enthusiast.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

            Чл. 10 (1) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

(2) Някои обяви и оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

            Чл. 11 В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. Enthusiast.bg не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Чл. 12 Всички изображения, поместени в Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия, освен ако същите са съществени.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

                                                    Извършване на поръчка

            Чл. 13 (1) Клиентът заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга чрез Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил. Няма пречка да извършите поръчка и по телефон или по електронна поща, като в този случай ще получите електронно съобщение на посочен от Вас електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще се счита за извършена.

            (2) Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.

            (3) При извършване на поръчката чрез Сайта, Потребителят има право да избере вида на стоките или услугите, както и количеството им според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.

            (4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да проследите процеса за поръчка, като имате възможност да пристъпите директно към финализиране на поръчката или да продължите с пазаруването в Сайта.

            (5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка, а в определени случаи и да въведете промо код, гарантиращ отстъпка.

(6) Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка, телефон и електронен адрес, а за клиенти търговци - наименование на фирма, ЕИК, ДДС номер, управител, както и данни за фактура – ако изисквате такава, като определени случаи ще Ви бъде предоставена възможност да се регистрирате в Сайта като потребител.

(7) Bookstore.bg предлага възможност на клиента да посочи дали заявената поръчка е предназначена за подарък, като в този случай последният може да добави допълнителни компоненти и услуги към поръчката (например опаковане) и да посочи данни на лицето, което следва да получи доставката.

            (8) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт (стока или услуга) с определени характеристики от категорията, от която има интерес. В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки и услуги с намалена стойност при промоционални кампании или поради описан в обявата дефект на продукта или неговата опаковка, както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично е указано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови, неизползвани с необходимото качество.

            (9) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Enthusiast.bg във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

            (10) След като сте се уверили в съдържанието и данните на поръчката, клиентът следва да кликне (натисне) върху бутон "Поръчай", “Купи”, “Продължи”, “Поръчай” или друга аналогична възможност. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на Enthusiast.bg  да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, нейното доставяне или сключения договор.

           

            Потвърждаване на поръчката

            Чл. 14 (1) При поръчка чрез Сайта, по телефон, имейл или посредством социалните мрежи, Сайтът изпраща уведомление до клиента, с което договорът от разстояние между Вас като клиент и Enthusiast.bg се счита за сключен под отлагателно условие по смисъла на чл. 5, ал. 11 от настоящите Общи условия. Уведомлението удостоверява също успешното регистриране на поръчката в системата на търговеца, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, освен ако не е посочено друго в уведомлението.  Това уведомление съдържа и информация по чл. 47 и чл. 48 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и извлечение от направената от Вас поръчка.

            (2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от продавача с уведомлението по ал. 1 или от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В последния случай куриерът действа от името на  Enthusiast.bg. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл или с обаждане.   

            (3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на продавача при неизпълнение е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата, без да дължи обезщетение за неизпълнението.

            Влизане в сила на договора

            Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и Клиента се смята за сключен под отлагателно условие от момента на получаване от страна на Клиента на уведомлението по чл. 14, ал. 1 за регистрирана при продавача поръчка.

(2) По силата на сключения между страните договор продавачът се задължава при сбъдване на условията, посочени в чл. 5, ал. 11, да достави лично или чрез трети лица на клиента или на посочени от него лица поръчаните от продавача стоки или услуги в сроковете и условията на настоящите Общи условия, а купувачът да заплати договорената цена и да приеме доставената стока или услуга.

(3) Договорът обвързва страните от момента на уведомяване на клиента от продавача, че стоката или услугата могат да бъдат доставени, като уведомяването става по електронна поща и/или чрез SMS или обаждане до клиента, че стоката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.

            (4) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и клиента, присъстващи в потвърждението за сключен договор по чл. 14, ал. 1.

 

VI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

            Чл. 16 (1) При продажба на стоки собствеността на стоките се прехвърля от Enthusiast.bg на клиента или на посочено от него трето лице или представител с предаването на стоките на това лице и след извършване на плащането от негова страна, ако стойността не е заплатена предварително.          

            (2) Предаването на стоката се удостоверява с подписа на клиента или на посочено от него лице или представител върху транспортния документ или разписката, предоставен/а от куриера.

 

VII. ПЛАЩАНЕ

            Чл. 17 (1) Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

            (2) Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, в това число и цената, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате. .

(3) Enthusiast.bg не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.

Чл. 18 (1) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка поръчка.

(2) Поръчки на продукти, предлагани от продавача, на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

(3) Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните стоки или услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента. Когато последният не е посочил, че желае фактура, Enthusiast.bg или куриерът предоставя единствено фискален бон и или разписка за извършената продажба при полученото в брой плащане съгласно действащото законодателство.

(4) В случай на плащания чрез paypal или други подобни платежни системи или плащания по банков път или с карта, продавачът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента по повод транзакцията, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева (BGN).

(5) Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова Enthusiast.bg препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти и услуги, продавани от Сайта.

            Чл. 19 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до продавача.

(2) С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си, ако е регистриран, или в поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

           Чл. 20 Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани по следния начин:

(1) в брой с наложен платеж (за поръчка на стоки) – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна) следва да се заплати от клиента, от посочено от него трето лице или негов представител на куриера, извършващ доставката, в момента на получаване на стоката срещу фискален бон, предоставен от последния;

(2) по банков път - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати  от клиента или от избрано от него трето лице по банкова сметка на продавача, посочена по-долу, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на Enthusiast.bg;

 

Банка: „Първа Инвестиционна Банка“ АД

IBAN: BG07FINV91501014902173

Валута: лева (BGN)

Бенефициент: "АЛТО КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕНД ПЪБЛИШИНГ" ООД    

Основание: номер на поръчката, имена на поръчител

(3) с дебитна или кредитна карта - виртуален ПОС терминал  (към настоящия момент не е приложимо) - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице чрез системата за плащане на партньора ни BORICA, към която клиентът ще бъде автоматично пренасочен и където последният следва да въведе данните на своята карта, като плащането се счита за завършено, едва след като системата регистрира успешно плащането и сумите бъдат заверени в сметката на Enthusiast.bg;

(4) чрез потребителски кредит (към настоящия момент не е приложимо) – вж.следващия чл. 21 от настоящите Условия;

(5) чрез PayPal -  в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице чрез системата на PayPal; ако изберете този вид разплащане, ще бъдете пренасочени към системата на PayPal, където трябва да въведете Вашите електронна поща и парола или да си направите регистрация в случай, че нямате такава. Плащането се счита завършено едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена и сумите бъдат заверени в сметката на Enthusiast.bg; В този случай на плащане, се дължат 5% комисионна на общата сума.

PayPal username: dimitrov@enthusiast.bg    www.paypal.com

 

          Чл. 21 Клиент, който желае да закупи от продавача стока на изплащане и в случай че тази услуга е достъпна на Сайта, следва да кандидатства пред финансова институция  за получаване на кредит, указана в Сайта. Възможно е тази услуга да не е достъпна за определени стоки или за определен срок.

            (2) Право да кандидатства за отпускане на кредит има само клиент, за чиято конкретна онлайн поръчка е указана в Сайта възможност за отпускане на кредит.

            (3) Кандидатстването се извършва само онлайн чрез сайта www.enthusiast.bg и само чрез регистриран от клиента профил в Сайта или в системата на отпускащата кредита институция, посредством кликване върху бутона "Купи на кредит", след което се следва предвидената процедура. Клиентът следва да попълни форма с личните си данни в посочените полета и да приеме общите условия, като ще бъде препратен към  интернет страницата на съответната кредитна институция, където се прилагат Условията на за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

           (4) Условията, на които клиента следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция съобразно кредитната й политика. Продавачът не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Продавачът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

           (5) В случай че клиентът е одобрен за кредита, институцията изпраща съответното уведомление до продавача. Доставката на закупени на изплащане стока/и или услуги се извършва само след като продавачът бъде надлежно уведомен от финансовата институция, че кандидатът е одобрен.

 

VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Начин на доставка           

             Чл. 22 (1) Enthusiast.bg се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Сайта. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

(2) В случай, че клиентът е регистриран в Сайта и в профила си има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.  

            (2) Enthusiast.bg обикновено изпраща поръчана от клиент стока посредством „Български пощи“, чрез куриерска компания „Еконт“, „Speedy” или еквивалентна такава, като клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере кое куриерско дружество  да изпълни доставката, както дали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от клиента адрес.

            (3) Заплащането на цената за доставка, когато не е договорено друго,  се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от клиента начин на заплащане съгласно чл. 20 от настоящите Общи условия.

            (4) Enthusiast.bg ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, Enthusiast.bg предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че клиент желае конкретна стока да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с Enthusiast.bg.

 

Цена за доставка

            Чл. 23 (1) Цената за доставка на стоки, заявени от Enthusiast.bg, се калкулира автоматично преди клиентът да завърши своята поръчка.

            (2) Цената на доставката зависи от избрания доставчик,  размера и обема на пратката, адреса за доставка, като същата, когато е в рам

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: