Отчет на "Клуб на българските писателки" за 2016 година

Приложено ще намерите:
- Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност;
- Отчет за паричните потоци;
- Отчет за собствения капитал  
- Счетоводен баланс 
на "Клуб на българските писателки" за 2015 година.

Линк за сваляне на файловете


7 април 2017 г.
 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Enthusiast | All rights reserved | www.enthusiast.bg