Отчет на „Клуб на българските писателки“ за 2017 година

Приложено ще намерите:
- Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност;
- Отчет за паричните потоци;
- Отчет за собствения капитал 
- Счетоводен баланс

Линк за сваляне на файловете

30.03.2018 г. 
 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Ентусиаст | Всички права запазени | www.enthusiast.bg