УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛЕТЕ СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ЗА ПРАЗНИКА НА ЛЮБОВТА С „ЕНТУСИАСТ“ И „KORRES“

1. Организатор на Играта
Организатор на играта „Спечелете специален подарък за Празника на любовта с „Ентусиаст“ и „Korres“ („Играта“) е „АЛТО КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕНД ПЪБЛИШИНГ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200365823, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Аксаков“ 7А, ет. 4.
2. Период на провеждане на Играта
Играта ще се проведе в периода от 08.02.2018 г. до 13.02.2018 г., включително. Играта се провежда на територията на Република България.
3. Дефиниции
Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор“ е „АЛТО КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕНД ПЪБЛИШИНГ” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200365823;
3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря н условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се регистрирало, по посочения в тези правила начин, в играта „Спечелете специален подарък за Празника на любовта с „Ентусиаст“ и „Korres“ на уеб адрес www.bookstore.enthusiast.bg
3.3. Спонсор на Играта е „Korres“, „ГРИЙНЪРИ“ ООД, ЕИК: 200760208, адрес за кореспонденция: София, бул. Ситняково 48.
4. Право на участие в играта
В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на Организатора и на Спонсора също нямат право да участват в Играта.
5. Награди
Общо 5 бр. комплекти от продукти с търговска марка „Korres“, а именно:
Балсам за устни+ Лак за нокти
6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите
Участието в Играта е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;
6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: www.bookstore.enthusiast.bg и в Периода на провеждане на Играта да се регистрира за участие в Играта, като направи предварителна поръчка с 10% намаление на книгата „(С)Хвани го, ако можеш“ от Матю Хъси. Това се случва с регистрация с име, фамилия и валиден имейл адрес, с което декларира, че го предоставя на Организатора и Спонсора;
6.3. След изтичане на Периода на провеждане на Играта, Организаторът ще избере петима победители на случаен принцип. Всеки от печелившите участници ще получи продукти „Korres“, описани в т. 5 по-горе, а печелившите ще бъдат публикувани на www.enthusiast.bg и www.facebook.com/enthusiastpublishing.
6.4. Победителите ще бъдат обявени от Организатора на 14.02.2018 г. по следния начин – Фейсбук публикация на страница – https://www.facebook.com/enthusiastpublishing.
6.5. Наградите ще бъдат доставени от Организатора чрез куриер на адреса, посочен от участника за доставка на закупената от него книга, посочена в т. 6.2 по-горе.
Печеливши Участници, които не получат наградата си поради отсъствие от адреса, посочен от тях за доставка на закупената книга и непотърсили наградите си в 20-дневен срок от посещението на куриера на адреса им автоматично губят правото да получат наградата.
Неполучени от участниците награди остават неразпределени.
7. Ограничения
Всяко физическо лице може да закупи до три броя книги, които му дават право да участва в Играта, заявени от един email адрес. Не се позволява участието в Играта на повече от едно лице с един и същ email адрес.
Участник, направил покупка, която му дава право да участва в Играта, ползвайки определен email адрес, ще бъде регистриран веднъж за участие при изтегляне на печелившите участници, независимо колко броя книги е закупил.
8. Обща информация за наградите и печелившите Участници
Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на съответните документи включително на ангажирания куриер за доставка на наградите. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.
9. Значение на действията по регистрация в Играта
Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
9.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;
9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;
9.3. Че доброволно е предоставил на Организатора и Спонсора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон и др. за целите на провеждането на Играта и доставянето на спечелените награди;
9.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът и Спонсорът са администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
9.5. Че е съгласен Спонсорът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Спонсора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът се съгласява, че е съгласен Спонсорът да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.
9.6. Че спонсорът има правото да обработва и използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването на тези данни с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други.Че е съгласен Спонсорът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Спонсора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения.
9.7.Че разрешава на Спонсорът да използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Спонсора до изричното оттегляне на съгласието на Участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Спонсора ;
9.9. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора и за Спонсора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.
10. Гаранции на Организатора и Спонсора
Организаторът и Спонсорът гарантират сигурността на личните данни на Участниците – те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие извън уговореното в настоящите официални правила,освен, ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.
Служителите на Организатора и Спонсора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.
11. Нарушения
11.1. Докладване на нарушения
В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: books@enthusiast.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.
11.2. Последици от нарушенията
В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой emailадрес, Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. Същото се прилага и в случаите, когато няколко лица участват с един emailaдрес, като в този случай Организаторът дисквалифицира всички лица, участвали със съответната email адрес.
11.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.
12. Отговорност
12.1. Организаторът, Спонсорът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.
12.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: www.enthusiast.bg
12.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес www.enthusiast.bg. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Oрганизатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.
12.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия Участник.
13. Правни аспекти
13.1. Приложимо право и подсъдност
Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от компетентния български съд.
13.2. Правна квалификация:
Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.
14. Прекратяване на участието в Играта
14.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адресbooks@enthsiast.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.
14.2 Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.
Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора и Спонсора.
 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Ентусиаст | Всички права запазени | www.enthusiast.bg